odszkodowanie od linii lotniczych

Jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych

Dzisiaj odpowiem na pytanie “jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych”. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczych opisałem w poprzednim artykule. Teraz zajmiemy się drogą, jaką należy przebyć od momentu zaistnienia zdarzenia uprawniającego nas do wniesienia roszczenia, aż do czasu otrzymania środków pieniężnych. Omówimy trzy sposoby działania, od darmowych, po te związane z redukcją odszkodowania. Dla pocieszenia dodam już na samym początku, że nawet w płatnej opcji nie ponosimy kosztów z góry i jest to usługa realizowana w formule NO WIN – NO FEE.

Pierwszy krok, aby uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych

W każdym z poniższych przypadków, warunkiem wszczęcia postępowania roszczeniowego jest posiadanie potwierdzonej rezerwacji na dany lot oraz – z wyjątkiem przypadku odwołania lotu – stawienie się na odprawę pasażerów nie później niż 45 minut przed ustaloną godziną odlotu. W przypadku wycieczek zorganizowanych mogą zostać ustanowione odrębne ramy czasowe dla odprawy biletowej.

Termin przedawnienia

Zgodnie z polskimi przepisami, zastosowanie znajduje art. 778 kc, na podstawie którego prawo do roszczenia przedawnia się w terminie rocznym. Z tego wynika, że mamy okres jednego roku od zdarzenia, na wszczęcie procedury odszkodowawczej.

1. Samodzielna batalia z liniami lotniczymi

Jeśli zdecydujemy się na samodzielne prowadzenie sprawy, pierwszym krokiem jest wniesienie skargi bezpośrednio do przewoźnika. Możemy to zrobić na gotowym formularzu, lub stworzyć go samodzielnie. Ja osobiście sugeruję skorzystać z opcji pierwszej. Przygotowany wniosek jest czytelny, zrozumiały i łatwy w użyciu. Dzięki temu nie pominiemy żadnych istotnych faktów oraz damy do zrozumienia liniom lotniczym, że podchodzimy do sprawy poważnie.

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres siedziby przewoźnika za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub przesłać drogą elektroniczną. Wielu przewoźników udostępnia na swoich stronach specjalne formularze do bezpośredniego złożenia skargi, które są najprostszym sposobem złożenia reklamacji.

Zgodnie z polskim prawem przewoźnik ma 30 dni na odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi uważa się, że uznał za zasadne roszczenie o wypłatę odszkodowania. Gdy linie lotnicze nie podzielają naszej argumentacji, możemy skierować postępowanie na drogę sądową. Do rozpoznania naszego powództwa właściwy będzie sąd dla miejsca wylotu, miejsce przylotu lub miejsca siedziby przewoźnika.

Ważny jest czas

Złożenie skargi do linii lotniczych przerywa bieg przedawnienia, ale tylko na okres 30 dni. Trwałe przerwanie biegu przedawnienia następuje dopiero w momencie złożenia pozwu do sądu.

Postępowanie przed sądem cywilnym ma charakter kontradyktoryjny. W związku z tym, sąd nie ma obowiązku przeprowadzania dowodów z urzędu, a jego rola sprowadza się do oceny stanowisk i faktów zaprezentowanych przez strony. Dlatego ważne jest aby w pozwie wskazać podstawę prawną. Dla omawianej sytuacji zastosowanie ma ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. Należy także podać wszystkie szczegóły uwzględnione we wcześniejszej skardze skierowanej do przewoźnika.

2. Urząd Lotnictwa Cywilnego

Do niedawna spory z przewoźnikami toczyły się przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego na drodze administracyjnej. Prezes ULC wydawał decyzję administracyjną, wiążącą dla obu stron. Jeśli była korzystna dla pasażera, a linia lotnicza się do niej nie stosowała, można było wystąpić do sądu o klauzulę wykonalności dla decyzji administracyjnej i udać się do komornika.

1 kwietnia 2019 roku powołano urząd Rzecznika Praw Pasażerów, który działa przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do jego zadań należy między innymi ochrona interesów osób, które domagają się odszkodowania od linii lotniczych. Rzecznik działa w ramach ADR (ang. Alternative Dispute Resolution ), czyli pozasądowego rozwiązywania sporów, a pomoc przez niego udzielana jest bezpłatna. Rzecznik pomaga w wypracowaniu porozumienia, nie wydaje zaś rozstrzygnięć w sprawie.

Należy przy tym zaznaczyć, że decyzje Rzecznika nie są wiążące dla stron, a więc w tym zakresie sytuacja pasażerów pogorszyła się. Wynika to z braku przepisów krajowych w zakresie ustanowienia dla przewoźników obowiązku uczestniczenia w programach ADR. Drugą przyczyną takiego stanu rzeczy jest końcowa forma rozstrzygnięcia, którą stanowi ugoda zamiast decyzji administracyjnej. Nawet jeśli obie strony zgodziły się na wypracowane rozwiązanie, ugoda zawarta przed Rzecznikiem ma charakter niewiążący. Oznacza to, że jeśli przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania, nie można jej poddać egzekucji, tak jak wyroku sądowego czy decyzji administracyjnej. W takiej sytuacji nadal pozostaje nam droga sądowa. Należy jednak pamiętać, aby do pozwu dołączyć stanowisko Rzecznika.

3. Firmy zajmujące się odszkodowaniami od przewoźników lotniczych

Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w odzyskiwaniu odszkodowań od przewoźników lotniczych. Wszystko odbywa się zazwyczaj na zasadzie NO WIN NO FEE (bez wygranej nie ma opłaty ), a więc nie ponosimy żadnych kosztów ani ryzyka.

Jedyne co musimy zrobić, to wypełnić formularz na stronie firmy, na którą się zdecydujemy. Przed tym powinniśmy jednak zapoznać się z regulaminem świadczenia usług, aby uniknąć ewentualnych problemów i nieporozumień. Gratyfikacja dla prawnika prowadzącego sprawę stanowi uzgodniony z nami procent odszkodowania. Jest to około 25 % wywalczonej kwoty. Nie interesują nas także koszty postępowania, które w przypadku naszej wygranej pokrywają linie lotnicze, a w przeciwnej sytuacji są regulowane przez naszego prawnika.

Wybór jednej z trzech zaprezentowanych opcji zależy od wielu czynników, a każda z nich ma swoje wady i zalety.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.